Privacyverklaring / Privacy conditions

View English version Deutsche version ansehen

 

Beleidsverklaring internet

De Stichting Stadsgidsen (Gilde) Enschede is een vrijwilligers organisatie zonder commerciële doelstellingen. Dit is haar uitgangspunt bij alle activiteiten. Zo ook met betrekking tot haar omgang met privacy. Gilde Enschede vraagt persoonsgegevens van gasten die gebruik willen maken van de diensten die worden aangeboden. In alle gevallen worden de diensten uitgevoerd door vrijwilligers. Dat is altijd op basis van persoonlijk contact tussen de gasten en de vrijwilligers. 
 

Persoonsgegevens gasten stadswandelingen

Gilde Enschede heeft persoonsgegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken en uitvoeren. Deze gegevens worden door uzelf verstrekt via telefoon, mail of via het aanvraagformulier op de gilde website www.enschedestadswandeling.nl. De gegevens geeft u aan Gilde Enschede uit vrije wil en daarmee impliciet uw toestemming voor het gebruik ervan om een wandeling te organiseren.
 

De persoonlijke gegevens zijn:

 • uw voor- en achternaam
 • uw organisatie/instelling
 • uw woon/werkplaats
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer, mobiel
 • uw specificatie van de aanvraag

 

Hoe gaat Gilde Enschede met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden in principe eenmalig gebruikt om u in contact te brengen met een van de vrijwilligers. Als dat contact eenmaal is ontstaan maakt Gilde Enschede verder geen gebruik meer van gegevens. Gilde Enschede heeft het beleid om deze na voltooiing van de dienstverlening door de vrijwilliger te wissen. Zodoende worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is. Persoonsgegevens worden nimmer gedeeld met derden. De enige plek waar uw gegevens terechtkomen is bij uw stadsgids. 

Wat doet Gilde Enschede met de bezoeken aan haar website? Op de website  worden geen automatische bezoekgegevens bijgehouden zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. De enige informatie die wordt gebruikt is wat u zelf aan informatie heeft gegeven.
 

Gebruik internet

Gilde Enschede maakt geen gebruik van programma’s of plug-ins die het gebruik en gedrag van bezoekers analyseren. Ze maakt geen gebruik van cookies en zal geen verzoeken doen voor het toezenden van mailingen. Ze geeft aan geen enkele derde partij toestemming informatie te verzamelen, te analyseren en/of te gebruiken.
 

Uw rechten als gast van Gilde Enschede

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daarom altijd verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het bestuur van Gilde Enschede met als e-mailadres info@enschedestadswandeling.nl. Gilde Enschede zal zo snel mogelijk, maar binnen een kalendermaand, op uw verzoek reageren. Verzoeken dienen niet te lang na het uitvoeren van de dienst te worden gedaan omdat het beleid erop is gericht om binnen drie maanden dan wel vierentwintig maanden na voltooiing van de dienst de betrokken gegevens te wissen. Gilde Enschede is als volgt te bereiken:

Postadres: Hengelosestraat 55-90, 7514 AD  Enschede
Telefoon: 06-83109188
E-mailadres: info@enschedestadswandeling.nl
Dit beleid kan altijd onderwerp zijn van updates.

 

 

Privacy conditions

Internet policy statement

Gilde Enschede is a volunteer organisation with no commercial objectives. This is its guiding principle in all its activities. This also applies to its dealings with privacy. Gilde Enschede requests personal details from guests who wish to use her service offers. In all cases, the services are performed by Gilde Enschede volunteers. This is always on the basis of personal contact between the guests and the volunteers. The way of working is explained separately below.
 

Guided city walks

Gilde Enschede needs personal data from you in order to process and execute your request. This data is provided by yourself by phone, email or via the application form on the website www.enschedestadswandeling.nl. You give the data of your own free will and thus implicitly you give your consent to it’s use in organising the guided tour.
The personal details are:
- your first and last name
- your organisation or institution
- your place of residence
- your e-mail address
- your mobile phone number
- your specified application
 

How does Gilde Enschede handle personal data?

In principle, personal data are used only once to put you into contact with one of the volunteers. Once that contact is established, Gilde Enschedeede does not use any further data. Gilde Enschede has the policy to delete them after the volunteer has completed the service. Thus, personal data are not kept longer than necessary. Personal data are never shared with third parties. The only place your data end up is with your city guide.
What does Gilde Enschede do with the visits to its website? No automatic visitor data, such as your IP address, is recorded on the website. The only information Gilde Enschede uses is what you have provided yourself.
 

Use of internet

Gilde Enschede does not use programmes or plug-ins that analyse the use and behaviour of visitors. Gilde Enschede does not use cookies and will not make requests to send mailings. Gilde Enschede does not give permission to any third party to collect, analyse and/or use information.
 

Your rights as a guest of Gilde Enschede

You have the right to inspect, correct or delete your personal data. You can therefore always send a request for inspection, correction or deletion to the Gilde Enschede board using info@enschedestadswandeling.nl as e-mail address. Gilde Enschede will respond to your request as soon as possible, but within one calendar month. Requests should not be made too long after the service has been performed, because the policy is to delete the data concerned within three months or twenty-four months after completion of the service. Guild Delft can be reached as follows:

Postal address: Hengelosestraat 55-90, 7514 AD  Enschede
Telephone: (+31)6 83109188

Email adress: info@enschedestadswandeling.nl
This policy may be subject to updates at any time.

-

 

Datenschutzbedingungen

Privacyerklärung

Leiterklärung Internet

 

 1. Die Stiftung Stadtführer (Gilde) Enschede ist eine ehrenamtliche Organisation ohne kommerzielle Zwecke. Das ist ihr Ausgangspunkt bei allen Aktivitäten. Wie auch in Bezug auf ihren Umgang mit Privacy. Gilde Enschede bittet um Personenangaben von Gästen, die von den angebotenen Diensten Gebrauch machen wollen. In allen Fällen werden die Dienste ehrenamtlich geleistet. Das geht immer auf Grund von persönlichem Kontakt zwischen den Gästen und den ehrenamtlichen Mitarbeitern.

 

Personenangaben der Teilnehmer an Stadtführungen

 1. Gilde Enschede braucht Ihre Personenangaben um Ihre Anfrage verarneiten und ausführen zu können. Diese Angaben werden von Ihnen selber erteilt per Telefon, E-mail das Anfrageformular auf der Gildewebsite www.enschedestadswandeling.nl .

 

Die Angaben erteilen Sie freiwillig und damit eindeutig mit Ihrer Zustimmung um einen Spaziergang organisieren zu können.

Die persönlichen Angaben sind:

 1. Ihr Vor- und Familienname
 2. Ihre Organisation/Verein
 3. Ihr Wohn-/Arbeitsort
 4. Ihre E-mailadresse
 5. Ihre Telefon-/Handynummer
 6. Ihre Spezifizierung der Anfrage

 

Wie geht Gilde Enschede mit Ihren Personenangaben um?

Personenangaben werden im Prinzip nur einmalig gebraucht, um Sie in Kontakt zu bringen mit einem von den freiwilligen Mitarbeitern. Wenn dieser Kontakt einmal gelegt ist, wird Gilde Enschede sie weiter nicht mehr benutzen. Gilde Enschede hat die Regel, diese nach Beendung der Leistung durch den ehrnamtlichen Stadtführer zu löschen. Auf diese Weise werden Personenangaben nicht länger aufbewahrt als notwendig. Personenangaben werden nie mit Drittpersonen geteilt. Die einzige Stelle, wo Ihre Angaben landen, ist bei Ihrem Stadtführer.

 

Was macht Gilde Enschede mit den Besuchen auf ihrer Website? Auf der Website werden keine automatischen Besuchangaben aufbewahrt, wie z.B Ihre IP-Adresse. Die einzige Information, die verwendet wird, ist die, welche Sie selbst gegeben haben.

 

Gebrauch Internet

Gilde Enschede macht keinen Gebrauch von Programmen bzw. Plug-inns, die die Benutzung und das Benehmen der Besucher analysieren. Sie verwendet keine Cookies und wird nicht um Zusendung von Mails bitten. Sie gibt keiner einzigen dritten Partei die Erlaubnis, Informationen zu sammeln, zu analysieren und/oder zu verwenden.

 

Ihre Rechte als Gast von Gilde Enschede

Sie haben das Recht, Ihre Personenangaben einzusehen, zu korrigieren oder zu entfernen. Sie können deshalb immer bei der Verwaltung von Gilde Enschede um Einsicht, Korrektur oder Entfernung bitten nach E-mailadresse info@enschedestadswandeling.nl .

Gilde Enschede wird umgehend oder jedenfalls innerhalb eines Monats auf Ihre Bitte reagieren. Diesbezügliche bitten sollen nicht zu lange nach der Dienstleistung getan werden, weil unsere Regel ist, innerhalb vond drei Monaten bzw. Vierundzwanzig Monate nach Abschluss der Dienstleistung die betreffenden Angaben zu löschen. Gilde Enschede erreichen Sie wie folgt:

 

Postadresse: Hengelosestraat 55-90, 7514 AD Enschede

Telefon: 06-83109188

E-Mailadresse: info@enschedestadswandeling.nl

 

Updates sind immer möglich